Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Η Πρωτοβουλία EU Pollinators για τους επικονιαστέςΕρωτήσεις και απαντήσεις για τη σπουδαιότητα των επικονιαστών και τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη διάσωσή τους

Γιατί χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους επικονιαστές;

Η γονιμοποίηση είναι μία από τις βασικές διαδικασίες στη φύση που επιτρέπει την αναπαραγωγή φυτών. Στην Ευρώπη, περίπου τέσσερα σε πέντε είδη άγριων λουλουδιών και καλλιεργειών εξαρτώνται, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από ζώα για επικονίαση. Ωστόσο, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί σημαντικά στην εμφάνιση και την ποικιλομορφία στην Ευρώπη, με πολλούς από αυτούς να απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του οικοσυστήματος και κατά συνέπεια την ευημερία των ανθρώπων που εξαρτάται από αυτά.

Ο αντίκτυπος των επικονιαστών είναι ιδιαίτερα ορατός στην παραγωγή τροφίμων. Μέχρι σχεδόν 15 δισ. Ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδονται άμεσα σε επικονιαστές εντόμων. Για πολλές καλλιέργειες η συμβολή των επικονιαστών μπορεί να ανέλθει στο ήμισυ της αγοραίας αξίας του προϊόντος. Επιπλέον, υποστηρίζοντας ποικιλία καλλιεργειών, στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα πηγών ζωτικών θρεπτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για μια υγιεινή διατροφή.

Υπάρχει ήδη ένα φάσμα υφιστάμενων μέτρων στο πλαίσιο πολλών πολιτικών της ΕΕ που είναι επωφελείς για τους επικονιαστές, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών για το περιβάλλον και την υγεία (ιδίως οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η κοινοτική νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα), καθώς και στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας. Παρά τα μέτρα αυτά, η μείωση των επικονιαστών συνεχίστηκε. Διάφορες εκτιμήσεις έδειξαν την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς και πολιτικές. Αυτό θα κινητοποιήσει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων, επί του παρόντος συχνά κατακερματισμένων, προσπαθειών.

Η πρωτοβουλία EU Pollinators θα βελτιώσει τη γνώση σχετικά με τους επικονιαστές και θα διευκολύνει τη διάδοσή τους και τη χρήση τους σε διάφορους τομείς. Θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, πολιτικών ιθυνόντων, επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού. Αυτό θα στηρίξει καλύτερα στοχοθετημένες και πιο αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπιση των αιτιών της μείωσης των επικονιαστών.Τι είναι οι επικονιαστές;

Οι επικονιαστές είναι ζώα που παρέχουν επικονίαση - τη μεταφορά της γύρης (αρσενικά γαμέτες) μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών τμημάτων των λουλουδιών - που επιτρέπει την αναπαραγωγή φυτών. Στην Ευρώπη, οι επικονιαστές είναι κυρίως έντομα, ιδίως μελισσών και κυνηγόσκυλων, αλλά και πεταλούδες, σκώροι, μερικά σκαθάρια και άλλα έντομα μύγα. Οι μέλισσες είναι οι πιο παραγωγικοί επικονιαστές. Υπάρχουν περίπου 2.000 είδη άγριας μέλισσας στην ΕΕ. Τα πιο γνωστά είδη μέλισσας είναι η δυτική μέλισσα (Apis mellifera), ένα εξημερωμένο είδος το οποίο διαχειρίζεται οι μελισσοκόμοι για την παραγωγή μελιού και άλλων προϊόντων μελισσοκομίας.

Αν και πολλά είδη εντόμων είναι επικονιαστές, από μακρού θεωρείται ότι οι μέλισσες παρέχουν την πλειονότητα της γονιμοποίησης των καλλιεργειών. Με την αυξανόμενη γνώση, αυτή η άποψη έχει αλλάξει τώρα. Οι μέλισσες είναι σημαντικοί επικονιαστές, αλλά συμπληρώνουν και όχι αντικαθιστούν τους άγριους επικονιαστές. Ενώ έχει καταστεί προφανές ότι οι άγριοι επικονιαστές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επικονίαση των καλλιεργειών, η κύρια εστίαση πρέπει να είναι στην ποικιλομορφία των κοινοτήτων επικονιαστών. Τόσο τα άγρια όσο και τα εξημερωμένα είδη μέλισσας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επισιτιστική μας ασφάλεια.Γιατί είναι σημαντική η ποικιλομορφία των επικονιαστών;

Διάφορα φυτά έχουν διαφορετικές απαιτήσεις επικονίασης και η μεγάλη ποικιλία επικονιαστών εξασφαλίζει ότι η ζήτηση ικανοποιείται αποτελεσματικά. Τα είδη επικονιαστών διαφέρουν ως προς την περιβαλλοντική τους προσαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ποικιλία τους είναι να εξασφαλιστεί η επικονίαση υπό διαφορετικές συνθήκες.

Ο πλούτος των ειδών και η αφθονία των επικονιαστών ενισχύουν την αποτελεσματική και σταθερή επικονίαση των καλλιεργειών σε όλο το χρόνο και το διάστημα, εξασφαλίζοντας έτσι αυξημένη ποσότητα και ποιότητα των καλλιεργειών. Η πολυμορφία εξασφαλίζει ότι τα φυτά θα επικονιάζονται ακόμη και σε περιπτώσεις που ορισμένα είδη αποτυγχάνουν να εκτελέσουν. Επιτρέπει την ανθεκτικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και λειτουργεί ως ρυθμιστικό στοιχείο σε περίπτωση απρόβλεπτων ή αβέβαιων σημαντικών αλλαγών, ειδικά στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Τα άγρια φυτά εξαρτώνται ιδιαίτερα από τους άγριους επικονιαστές και την ποικιλομορφία τους λόγω πολλών ειδικών φυτικών επικονιαστικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μέσω της συν-εξέλιξης. Η επιβίωση ενός φυτού σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται εντελώς από ένα ή λίγα είδη επικονιαστών.Γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στους άγριους επικονιαστές;

Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει ειδικές δράσεις για τους εξημερωμένους επικονιαστές, υποστηρίζοντας την υγεία των μελισσών και τη μελισσοκομία. Αυτές οι προσπάθειες ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τις μέλισσες (κτηνιατρικά θέματα, πρακτικές μελισσοκομίας κ.λπ.). Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των επικονιαστών είναι άγρια είδη. Με την εστίαση σε αυτές, η πρωτοβουλία EU Pollinators αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που είναι κοινές σε όλους τους επικονιαστές. Ως εκ τούτου, θα συμβάλει θεμελιωδώς στην υγεία των μελισσών και θα συμπληρώσει την υφιστάμενη υποστήριξη της ΕΕ για την υγεία των μελισσών και τη μελισσοκομία.Ποιο είναι το μέγεθος της πτώσης των επικονιαστών; Πώς θα παρακολουθείται;

Ενώ τα σημερινά στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς μια ανησυχητική μείωση των επικονιαστών και δικαιολογούν την άμεση δράση, το πλήρες μέγεθος του προβλήματος δεν είναι ακόμη γνωστό λόγω των σημαντικών κενών στη γνώση. Τα καλύτερα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις μέλισσες και τις πεταλούδες, γεγονός που δείχνει ότι ένα από τα δέκα είδη και στις δύο ομάδες απειλείται με εξαφάνιση στην Ευρώπη. Ένα στα τρία είδη μελισσών και πεταλούδων έχει μειούμενη πληθυσμιακή τάση που δείχνει αρνητική τάση για το μέλλον. Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά είδη μελισσών δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της κατάστασης ή των τάσεων τους.

Για τους επικονιαστές εντόμων πλην των μελισσών και των πεταλούδων, τα δεδομένα δεν επαρκούν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την περιφερειακή και τοπική πτώση τους.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πλήρης έκταση του προβλήματος, απαιτείται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των επικονιαστών. Με την καθιέρωση μιας διαδικασίας παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ για τους επικονιαστές, η πρωτοβουλία θα εξασφαλίσει τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων των επικονιαστών. Αυτό θα μας δώσει την πλήρη εικόνα του προβλήματος και θα παράσχουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και πόσο επιτυχημένες ήταν οι δράσεις μετριασμού.Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της υποβάθμισης των επικονιαστών;

Οι τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας μόνος οδηγός μείωσης των επικονιαστών. Η έκθεση ορόσημων για τους επικονιαστές που εκπόνησε η Διακυβερνητική Πλατφόρμα για την Επιστήμη και την Πολιτική για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) ονομάζει την αλλαγή χρήσης γης, την εντατική γεωργική διαχείριση και τη χρήση φυτοφαρμάκων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τα ξένα είδη, τους παθογόνους παράγοντες και την αλλαγή του κλίματος. επικονιαστές. Αυτά συχνά λειτουργούν σε συνδυασμό με αποτέλεσμα συνεργιστικές επιδράσεις που ασκούν ισχυρή πίεση στους επικονιαστές.Πώς θα αντιμετωπίσει η πρωτοβουλία τον αντίκτυπο των φυτοφαρμάκων στους επικονιαστές;

Η πρωτοβουλία EU Pollinators θα ενισχύσει την τρέχουσα εκτίμηση επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων σε επικονιαστές με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι εγκεκριμένες ουσίες δεν αποτελούν απειλή για τους επικονιαστές. Όπου καταδεικνύονται επιβλαβείς επιπτώσεις στους επικονιαστές, θα ληφθούν νομικά μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης τέτοιων ουσιών. Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα προωθήσει την υιοθέτηση στόχων και μέτρων ειδικά για τους επικονιαστές στα εθνικά σχέδια δράσης για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, προκειμένου να μειωθεί ο δυνητικός αντίκτυπος των εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στους επικονιαστές. Η ΕΕ έχει ήδη ένα από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά συστήματα στον κόσμο σχετικά με την έγκριση φυτοφαρμάκων. Η Επιτροπή ενίσχυσε περαιτέρω τις απαιτήσεις δεδομένων για την υποβολή των φακέλων.Τι κάνει η διεθνής κοινότητα για το πρόβλημα και πώς θα συμβάλει η πρωτοβουλία σε αυτό;

Το 2000, η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP) στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) καθιέρωσε μια διεθνή πρωτοβουλία για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των επικονιαστών (International Pollinator Initiative). Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) διευκολύνει και συντονίζει την πρωτοβουλία. Στο CBD COP το 2016, η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε το Συνασπισμό των Προθυμοτήτων για τους Πολυκλαστήρες - μια ομάδα χωρών που έχουν ήδη ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν στρατηγική επικονιασμού.

Η πρωτοβουλία EU Pollinators στοχεύει στην ενίσχυση της στήριξης για δράσεις διατήρησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διεθνείς επικονιαστές και στην ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας μέσω του Συνασπισμού των Προθυμοτήτων για τους Πολυκλαστήρες. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες διατήρησης για τους επικονιαστές.πηγή: https://www.neapaseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου