Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη 3ου κύκλου επιμόρφωσης. «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός»

 
 
Από την οργανωτική επιτροπή του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), με τίτλο, «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός», ανακοινώνεται η προκήρυξη του 3ου κύκλου επιμορφωτικών μαθημάτων.


Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι η ανάπτυξη συνεχούς δραστηριοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών που συνεχίζονται στο σύνολο της ζωής τους, γίνεται στόχος και βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής. 
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ), ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 
 
 
Περιεχόμενο του Προγράμματος 
 
Το παρόν ΠΕΓΑ πρώτον, προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις αναφορικά με τους νέους τύπους αστικών αναπλάσεων στις σύγχρονες μετα-βιομηχανικές πόλεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά, μορφολογικά). Παρουσιάζει σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα - κυρίως διεθνή αλλά και ελληνικά - και αναλύει τις βέλτιστες πρακτικές αστικής ανάπλασης. Η απόκτηση αυτού του συνόλου των γνώσεων από Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμους και Χωροτάκτες Μηχανικούς, Γεωπόνους και Αρχιτέκτονες Τοπίου (Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.) που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία είναι πολύ σημαντική διότι επικαιροποιεί τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα των αστικών αναπλάσεων και ασκεί τις σχεδιαστικές ικανότητές τους καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. 
 
Επίσης, το παρόν ΠΕΓΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους νέες γνώσεις και τεχνικές για τον πράσινο σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναγκαιότητα χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, δημιούργησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες νέα δεδομένα για το σχεδιασμό, την ανάπλαση και την ανάπτυξη των πόλεων. Ανέδειξαν ως αναγκαιότητα τη στροφή προς τον πράσινο ή περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων, των κτηρίων και των υπαιθρίων χώρων, έχει κάνει σημαντικότατα βήματα. Οι γνώσεις των αρχιτεκτόνων, των πολεοδόμων, των γεωπόνων και των αρχιτεκτόνων τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία, είναι σχετικά περιορισμένες στο συγκεκριμένο τομέα. Η επικαιροποίηση των γνώσεών τους στα ζητήματα του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, του βιοκλιματικού σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων της πόλης, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότερη θέση τους στην αγορά εργασίας.
 
 
Οργάνωση και χαρακτηριστικά του Προγράμματος 

Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

> Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ.).
> Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη - στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ., Α.Π.Θ., και Δ.Π.Θ., σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.
> Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα:

1. «Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων» (3 ώρες)
2. «Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών» (3 ώρες)
3. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (3 ώρες) 
4. «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων» (3 ώρες)
> Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες. 

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει: 
• Υλοποίηση μαθημάτων 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
• Δυνατότητα παρακολούθησης του 25% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στους χώρους των πανεπιστημίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
• Δυνατότητα παρακολούθησης του 75% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
• Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση. 


Όροι Συμμετοχής 
 
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ και παρέχεται στους εκπαιδευομένους δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, στις ειδικότητες Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου και Αρχιτέκτονα Τοπίου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας. 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου