Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση της «ΛΗΘΑΙΟΣ.ΑΕ» για την κατασκευή μονάδας βιοαερίου στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων

 
κατασκευή μονάδας βιοαερίου
 
 
Την θέση της για την κατασκευή μονάδας βιοαερίου στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων, δίνει η εταιρεία «ΛΗΘΑΙΟΣ Α.Ε.»
Στην ανακοίνωση της, κάνει μια συνοπτική παρουσίαση της επένδυσης, αναφέροντας τα εξής.
«Η επένδυση αφορά μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που προκύπτει από αναερόβια χώνευση γεωργικών υπολειμμάτων, αγροτοβιομηχανικών και κτηνοτροφικών οργανικών αποβλήτων - κατά τον ορισμό όπως αναφέρεται στον Ν. 3851/2010 Άρθρο 5, υποπερίπτωση (ιδ) - εγκατεστημένης ισχύος <3MWe. Φορέας υλοποίησης της μονάδας είναι εταιρεία ειδικού σκοπού με μορφή ανώνυμης εταιρείας (ΛΗΘΑΙΟΣ ΑΕ).
 
Κατά την αναερόβια χώνευση σε δεξαμενές κλειστού τύπου, προκύπτει κυρίως μεθάνιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η διαδικασία αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη και θεωρείται ως «ολοκληρωμένος κύκλος άνθρακα» για την βιώσιμη ανάπτυξη.
Πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας που θα διοχετεύεται εξολοκλήρου στο Δίκτυο Μέσης Τάσης σε ειδική τιμή, η μονάδα θα παράγει επιπλέον θερμική ενέργεια και εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα προς πώληση. 
Επικουρικά προβλέπεται η δημιουργία μονάδας ξήρανσης και συσκευασίας του λιπάσματος καθώς και θερμοκήπιο στο οποίο δύναται να διοχετευτεί μερικώς η θερμική ενέργεια και μέρος των απαερίων.
Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία εταιρείας συλλογής μεταφοράς και διάθεσης των εν λόγω πρώτων υλών ως ανεξάρτητη δραστηριότητα.
 
 
 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
Εκτός από την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα τύπου θερμοηλεκτρικής μορφής και άρα μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας που θα προσδίδει σταθερότητα στο τοπικό δίκτυο, θα συντελείται απορρύπανση των οργανικών αποβλήτων με αντίστοιχη εξοικονόμηση χώρων διάθεσης ΧΥΤΑ, αποφυγή ανεξέλεγκτης έκλυσης αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (CH4), και εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης επένδυσης προσμετρούνται οι δημιουργία μονίμων θέσεων εργασίας, το ειδικό τέλος που πιστώνεται υπέρ των τοπικών οικιακών καταναλωτών ως κίνητρο για την εγκατάσταση ανάλογων μονάδων και η ενίσχυση της προσπάθειας της χώρας στην επίτευξη των στόχων του 2020 αλλά και στην απεξάρτηση από εισαγόμενες καύσιμες ύλες.
 
Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο θεωρείται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας και οι παραγόμενοι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα δεν προσμετρούνται στο εθνικό ισοζύγιο αέριων ρύπων του θερμοκηπίου και δύναται να δημοπρατηθούν ως αδιάθετα δικαιώματα ισοδύναμων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον ανάλογο εθνικό φορέα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της τιμής καταναλωτή της κιλοβατώρας με στόχο τον εξορθολογισμό της σχέσης κόστους-τιμής κατανάλωσης καθώς και τα εκτιμώμενα επικουρικά οφέλη (θερμική ενέργεια, λιπάσματα) καθιστούν την συγκεκριμένη επένδυση βιώσιμη και σε ανταγωνιστική τιμή διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι η εν λόγω τεχνολογία και γενικότερα πρακτική τυγχάνει γενικής αναγνώρισης και μεγάλης επιτυχίας σε αναπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου ανάλογες μονάδες αποτελούν πλέον τον κανόνα ορθής διαχείρισης οργανικού φορτίου. Στις εν λόγω αγορές είθισται να εφαρμόζεται τέλος αποδοχής αποβλήτων (gate fee) και η πρωτογενής καύσιμη ύλη να παράγει έσοδο ακόμη και από την συλλογή της. Επίσης, οι τοπικές κοινωνίες εκτιμούν ιδιαίτερα την ποιοτική παραγωγή λιπάσματος (ως εδαφοβελτιωτικό) που προκύπτει από την εν λόγω τεχνολογία καθώς και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ελεγχόμενης, εγχώριας προέλευσης.
Αναφορικά με την παραγόμενη θερμική ενέργεια, η περεταίρω εξέταση σε τοπικό επίπεδο δυνατοτήτων διάθεσης είτε σε θερμοκήπια είτε με τη μορφή τηλεθέρμανσης νοσοκομείων, σχολείων, γυμναστηρίων, δημοτικών κτιρίων, στρατιωτικών μονάδων κλπ. χρήζει διερεύνησης.
 

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου