Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

STOP στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αγροτικά προϊόντα από το Ευρωκοινοβούλιο


STOP στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αγροτικά προϊόντα από το ΕυρωκοινοβούλιοΤο Ευρωκοινοβούλιο με μη νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου, ζητά να απαγορευθεί η δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, όπως η διασταύρωση, προκειμένου να προστατευθεί η καινοτομία, η επισιτιστική ασφάλεια και οι μικρές επιχειρήσεις.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την έκπληξή τους για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να επιτρέψει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα εν λόγω προϊόντα, και κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ και να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και τη χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες για βελτίωση φυτικών ποικιλιών.
 
Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η βελτίωση των φυτών αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων.
 
Τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που υιοθέτησαν με 413 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 28 αποχές.
 
Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ και ιδιαίτερα την οδηγία για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, και να διαβιβάσει τις εν λόγω διευκρινίσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους δεν θα μπορούν να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 
 
Το ιστορικό
 
Το ψήφισμα έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) στις 25 Μαρτίου 2015 να επιτρέψει διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ένα είδος ντομάτας (G0002/12) και μπρόκολου (G0002/13) που προκύπτουν από συμβατικές τεχνικές αναπαραγωγής. Το ΕΓΔΕ υποστηρίζει ότι, ακόμη και αν οι βιολογικές κυρίως μέθοδοι για την παραγωγή φυτών, όπως η διασταύρωση, δεν μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα φυτά ή τα φυτικά υλικά που προκύπτουν θα πρέπει να μπορούν να λάβουν πανευρωπαϊκή κατοχύρωση και προστασία.
 
Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν, ωστόσο, ότι μια τέτοια ερμηνεία των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων στην αγορά τροφίμων. Το Κοινοβούλιο κάλεσε ήδη με ψήφισμά του στις 10 Μαΐου 2012 το ΕΓΔΕ να αποκλείσει από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όλα τα προϊόντα που προέρχονται από συμβατική αναπαραγωγή και όλες τις συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής.
 
 
Για περισσότερα:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο στον σύνδεσμο (κάντε κλικ στις 17.12.2015):
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
 
Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1450339296409
 
EbS+ (17.12.2015):
 
Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000146+0+DOC+XML+V0//EN
 
 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:
 
Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar53.html
 
Οδηγία για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:EL:HTML
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου