Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Επενδυτικό πακέτο 264,8 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και την "πράσινη" ανάπτυξη


Επενδυτικό πακέτο 264,8 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και την Επενδυτικό πακέτο ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της πράσινης ανάπτυξης της Ευρώπης ανακοινώθηκε στις 20 Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Η επένδυση καλύπτει 96 νέα έργα που εκτείνονται σε 21 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.
 
Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε σχετικά: «Τα χρήματα που επενδύονται σε περιβαλλοντικά έργα δεν πάνε χαμένα. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα LIFE θα υποστηρίξει πολλά καινοτόμα έργα και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή τους θα είναι ουσιαστική. Παράλληλα με την προστασία και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, υπάρχουν πολλοί υποσχόμενοι άξονες που θα συμβάλουν ώστε η Ευρώπη να μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με βιώσιμο μέλλον. Θα παρακολουθούμε αυτά τα έργα προσεκτικά, με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των επιτυχίας τους.»
 
Η Επιτροπή έλαβε 1.117 αιτήσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών, της οποίας η προθεσμία έληξε τον Ιούνιο του 2014. Από αυτές, 96 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος.
 
Τα 51 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 103,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 56,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Από αυτά σχεδόν τα μισά κονδύλια θα διατεθούν σε 14 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 153,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Τα 6 έργα για τη διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ.
 
Περιγραφές και των 96 έργων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης
 
 
Πέντε νέα περιβαλλοντικά έργα ύψους 6,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα
 
Πέντε νέα περιβαλλοντικά έργα συνολικού ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν το προσεχές διάστημα στη χώρα μας, στο πλαίσιο επενδυτικού πακέτου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ″Life″.
 
Ειδικότερα, στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων» εγκρίθηκαν δύο έργα, ύψους 3 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» εγκρίθηκαν 3 έργα αξίας 3,9 εκατ. ευρώ.
 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το «GreenYour Move με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και το «Pave the WAySTE» με συντονιστή τον δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στόχος του πρώτου είναι να αναπτύξει εργαλεία για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα οχήματα σε 16 πόλεις στην Ελλάδα και έναν διαδικτυακό προγραμματιστή ταξιδιών που θα υποδεικνύει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή δημόσιων μεταφορών.
 
Ενώ το δεύτερο, αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΣΑ σε 50% στην Ολυμπία (που επί του παρόντος είναι 0%) και σε 60% στη Νάξο (που επί του παρόντος είναι 9%), έτσι ώστε να μειωθεί κατά το ήμισυ η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
 
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής έργα: «Natura Themis», με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο, μεταξύ άλλων, να ενθαρρύνει την υποστήριξη και τη δέσμευση όσον αφορά την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, παρέχοντας στους ενδιαφερομένους και σε στοχευμένες ομάδες τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία δίωξης των εγκλημάτων εις βάρος των άγριων ειδών, να απαιτήσουν μέτρα για την αποκατάσταση ζημιών στη βιοποικιλότητα.
 
Το «Forestlife» με συντονιστές το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τα δάση και θα παρασχεθούν εργαλεία και κατάρτιση για τη μείωση των ανθρωπογενών οχλήσεων των δασών.
 
Ενώ το Debag, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πλαστικές σακούλες.
 
 
Το ιστορικό
 
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.000 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 7,8 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 3,4 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ανά πάσα στιγμή, περίπου 1.100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για την κλιματική δράση.
 
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE:
 
Σύνδεσμος του παραρτήματος

http://ec.europa.eu/life

Είναι επίσης δυνατή η επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

πηγή: http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου