Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Περιβαλλοντικη Κίνηση Κύπρου. Οι θέσεις της για το περιβάλλον


logo
 
 

Οι θέσεις της Περιβαλλοντικης Κίνησης Κύπρου για το περιβάλλον αναπτύσσονται κωδικοποιημένα παρακάτω:
 
 

1. ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
 
Η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση της Agenda 21 σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και να αποφασίσει τη Θέσπιση Ανεξάρτητης Αρχής, για το συντονισμό των ενεργειών για άμεση εφαρμογή της.
 
 
 
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
 
Κομβικό σημείο στην προστασία – διαφύλαξη του Περιβάλλοντος είναι η ανάπτυξη και δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Αυτό θα επιτευχθεί:
(Ι) με την εισαγωγή του μαθήματος προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σαν ολοκληρωμένης ενότητας και όχι αποσπασματικά όπως γίνεται μέχρι τώρα.
(ΙΙ) Συνεχής διαφώτιση του κοινού με τη μορφή τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών προγραμμάτων, άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά.
(ΙΙΙ) Συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικές Αρχές και των σχολείων για την οργάνωση διαλέξεων και τοπικών προγραμμάτων με περιβαλλοντικά θέματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού.
(ΙV) Αξιοποίηση στο έπακρον των ήπιων μορφών ενέργειας όπως Ηλιακής – Αιολικής κ.ά.
(V) Εισαγωγή Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 
 
 
 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
α) Υδάτινοι Πόροι:
Για να αντιμετωπιστεί το ενδημικό φαινόμενο της λειψυδρίας εισηγούμαστε όπως:
(Ι) Την τελική διαμόρφωση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που θα στοχεύει στη χάραξη μακροχρόνιας υδάτινης πολιτικής.
(ΙΙ) Τη συνεργασία με όλα τα αρμόδια τμήματα για την επιλογή των δεδομένων για χάραξη ορθολογιστικής υδάτινης πολιτικής.
(ΙΙΙ) Τη συνεχή επιμόρφωση του κοινού για δημιουργία υδάτινης συνείδησης.
(ΙV) Την επίταξη όλων των ιδιωτικών διατρήσεων διότι οι υδάτινοι πόροι ανήκουν στο κράτος.
(V) Του περιορισμού των μονάδων αφαλάτωσης στο ελάχιστο και χρήση τους σαν έσχατο μέτρο.
β) Λατομευτικά Υλικά:
(Ι) Περιορισμός στη χορήγηση αδειών λατόμευσης και λειτουργίας μεταλλείων.
(ΙΙ) Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τη λήξη των εργασιών.
 
 
 
 
4. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΝΕΡΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΩΝ
 
α) Ατμόσφαιρα:
Προκειμένου να περιοριστεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας θα πρέπει:
(Ι) Να περιοριστεί η αυτοκίνηση ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, με τη χρήση μαζικών μέσων μετακίνησης και δημιουργία λωρίδων ταχείας κίνησης λεωφορείων, τακτικά δρομολογία και δημιουργία τραμ.
(ΙΙ) Συνεχής έλεγχος των ρύπων της ατμόσφαιρας με την εγκατάσταση σταθμών ελέγχου στα κέντρα των πόλεων.
(ΙΙΙ) Ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου των εκπομπών ρύπων από πετρελαιοκίνητα – βενζινοκίνητα οχήματα και των μεγάλων εργοστασίων και εργοτάξιων.
β) Θάλασσες:
(I) Συνεχής έλεγχος των νερών των παραλιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες για προστασία της υγείας των λουομένων.
(ΙΙ) Ενίσχυση των υπηρεσιών διώξεως παρανομούντων πλοιοκτητών που ρίχνουν τα απόβλητα καθαρισμού πλοίων στη θάλασσα.
(ΙΙΙ) Ενίσχυση των Δημοτικών Υγειονομικών Αρχών για παρακολούθηση της απόρριψης αποβλήτων και ρύπων στη θάλασσα και η λήψη αυστηρών μέτρων προς αποτροπή του.
γ) Υπόγεια νερά:
(Ι) Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας νερών των διατρήσεων.
(ΙΙ) Χρήση εξαγνισμένων νερών για εμπλουτισμό υδάτινων αποθεμάτων και άρδευση καλλιεργειών.

 
 
4Α. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ – ΟΣΜΟΡΥΠΑΝΣΗ
 
Η ηχορύπανση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα είναι ιδιαίτερα οχληρή και προέρχεται από οικοδομικές, εργοστασιακές και άλλες μορφές όπως η ηχορύπανση από τις εξατμίσεις δικύκλων που προκαλούν το φαινόμενο. Επίσης ηχορύπανση εκπέμπεται από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και άλλες αιτίες. Το φαινόμενο πρέπει να παταχθεί.
Το πρόβλημα της οσμορύπανσης είναι εξίσου μεγάλο όπως και οι άλλες μορφές ρύπανσης. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Εστιατόρια, ψησταριές και άλλα συναφή υποστατικά δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους περίοικους από τις έντονες οσμές που προκύπτουν από τη λειτουργία αυτών των υποστατικών, ενίοτε και προβλήματα υγείας. Υπάρχουν λύσεις προς αποφυγήν του φαινομένου με την εγκατάσταση στα φουγάρα ειδικών συσκευών.
Προβλήματα δημιουργούν και οι αποχετεύσεις των λυμάτων των οικιστικών περιοχών ενίοτε άκρως επικίνδυνες για την υγεία επειδή η δυσοσμία περιέχει συνήθως και εναερόβιους μικροοργανισμούς, όχι ασφαλείς για τη δημόσια υγεία.
Στην ύπαιθρο παρατηρούνται επίσης, κοντά σε κατοικημένες περιοχές δυσοσμίες που προέρχονται συνήθως από φάρμες βοοειδών, χοιροστασίων και ποιμνιοστασίων.
Η πολιτεία οφείλει να ενσκύψει πάνω σ’ αυτά τα σοβαρά προβλήματα και να εφαρμόσει μέτρα για απάμβλυνση του φαινομένου.
 
 
 
 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ
 
α) Στερεά οικιακά απόβλητα. Ολοκλήρωση των μελετών για τη δημιουργία ενιαίου προγράμματος διαχείρισης οικιακών αποβλήτων σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές. Αξιοποίηση των οικιακών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας και λιπασμάτων. Δημιουργία εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων.
β) Υγρά απόβλητα:
(Ι) Αξιοποίηση των εξαγνισμένων νερών για τη γεωργία και το πότισμα γηπέδων γκολφ και πρασίνου.
(ΙΙ) Ενθάρρυνση για τη χρησιμοποίηση «σκληρών» νερών για οικιακές χρήσεις.
 
 
 
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
 
α) Ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
(Ι) Νομοθετική ρύθμιση και καθορισμός ορίων προστασίας του κοινού από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Απαγόρευση της χρήσης χώρων για εγκατάσταση γραμμών μεταφοράς, υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης και μετασχηματιστών κοντά σε νηπιαγωγεία, σχολεία, νοσοκομεία, κοινούς χώρους κ.λπ.
(ΙΙ) Διαφώτιση του κοινού για την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία των ανθρώπων.
β) Ιονίζουσες ακτινοβολίας:
Η αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο συνεχούς μέτρησης της ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας και του εδάφους.
 
 
 
 
7. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
 
Η επισήμανση του προβλήματος δημιουργεί υποχρεώσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων θερμοκηπικών αερίων.
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει:
(Ι) Να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας.
(ΙΙ) Να ελαττωθεί η εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα από οχήματα και εργοστάσια και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη χρήση καθαρών μορφών ενέργειας.
 
 
 
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
 
Η καταστροφή του στρώματος όζοντος εγκυμονεί κινδύνους για όλη την ανθρωπότητα.
Θα πρέπει:
(Ι) Να τερματισθεί η χρήση προϊόντων που περιέχουν CFCs (χλωροφθοράνθρακες).
(ΙΙ) Διαφώτιση του κοινού για τους κινδύνους από την καταστροφή του όζοντος.
(ΙΙΙ) Να επιδοτηθεί η χρήση συσκευών που δεν περιέχουν CFCs.
 
 
 
 
9. ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ
 
α) Να υλοποιηθούν οι αποφάσεις για τη δημιουργία εθνικών πάρκων.
β) Να προχωρήσει η αξιοποίηση των εισηγήσεων όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την αξοποίηση της ευαίσθητης περιοχής του Ακάμα. Να ληφθεί υπ’ όψη η ιδιαιτερότητα της περιοχής και η προστασία της χλωρίδας και πανίδας.
γ) Να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα για δημιουργία μαρίνας, γηπέδων γκολφ, τουριστικών χωριών, καζίνων κ.λπ. μέσα στα όρια του κρατικού δάσους του Ακάμα και των πάρκων γενικότερα.
δ) Για να προχωρήσει επιτέλους η δημιουργία του εθνικού πάρκου του Ακόμα πρέπει: Να περιορισθεί η δημιουργία του πάρκου μέσα στα όρια του Κρατικού Δάσους και της χαλίτικης γης. Κατ’ ουδένα λόγο δεν πρέπει να επηρεασθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μονίμων κατοίκων της περιοχής και να ανακηρυχθούν και άλλες περιοχές σαν εθνικά πάρκα, όπως το δάσος Πάφου.
ε) Να μη δοθούν άλλες χαλαρώσεις και να αποκλεισθεί μια για πάντα η δημιουργία μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων οι οποίες να επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής λαμβανομένου υπόψιν και τον αποκλεισμό της περιοχής Λάρας και Κόλπο των Χελώνων, όπου αναπαράγεται η πράσινη χελώνα, από κάθε επιβλαβή δραστηριότητα.
ζ) Να δοθούν τέτοια κίνητρα, οικονομικά και κοινωνικά ούτως ώστε, ιδιαίτερα για την περιοχή Λαόνας, να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο θα έδινε ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή, επειδή ακριβώς η περιοχή θα αποκτούσε περισσότερη αξία και αξιοποίηση και γιατί οι κάτοικοι θα μπορούσαν να ασχολούνται παράλληλα με τις παραδοσιακές τους εργασίες, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, χειροτεχνία, οινοποιεία, τα δε προϊόντα τους θα διατίθεντο στους τουρίστες, οι οποίοι θα τα προτιμούσαν από άλλα είδη λόγω ακριβώς της αγνότητας και ιδιαιτερότητάς τους. Έτσι που να μπορούν οι κάτοικοι να παραμείνουν στις κοινότητες τους για να περιορισθεί η αστυφιλία.
η) Για τα εθνικά πάρκα γενικότερα η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου κρίνει ότι τέτοια πάρκα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και σε άλλες σημαντικές περιοχές, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και πολιτιστικής άποψης.
Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός μεγάλου εθνικού πάρκου που να περικλείει τις δασικές περιοχές του Δάσους Πάφου, του Σταυρού της Ψώκας και άλλων σημαντικών περιοχών όπου ενδιατρίβει βιοποικιλότητα πανίδας και χλωρίδας και αποτελούν τοποθεσίες σπάνιας φυσικής ομορφιάς για την Κύπρο.
 
 
 
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
 
Για την απελευθέρωση των παραλιών και την παραχώρησή τους στους λουομένους θα πρέπει:
(Ι) Να κατεδαφισθούν αμέσως όλα τα παράνομα κτίσματα (λιμανάκια, προβλήτες, λιμενοβραχίονες) που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση των λουομένων.
(ΙΙ) Η παροχή υπηρεσιών (ομπρέλλες – κρεβατάκια) να γίνεται μόνον από τους Δήμους και άλλα οργανωμένα σύνολα σε χαμηλές τιμές.
(ΙΙΙ) Οι δίαυλοι θαλάσσιων σπορ να βρίσκονται στις παρυφές των πλαζ λουομένων και όχι μέσα σε αυτές.
 
 
 
 
11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
(Ι) Να εφαρμοστούν οι αρχές της Αειφόρας Τουριστικής Ανάπτυξης με μέγιστο αριθμό τουριστών που να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του εγχώριου πληθυσμού.
(ΙΙ) Να δοθεί έμφαση στον αγροτουρισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό και δημιουργία ικανοποιητικών αγροτικών δρόμων. Δεν είναι αναγκαία τα γήπεδα γκολφ και τα καζίνα.
 
 
 
 
12. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 
Για καλύτερη ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα θα πρέπει:
(Ι) Να καταπολεμηθεί η ηχορύπανση.
(ΙΙ) Να αυξηθούν οι χώροι πρασίνου και τα πεζοδρόμια.
(ΙΙΙ) Να γίνουν ειδικές λωρίδες ποδηλατοκίνησης και λεωφορείων.
(ΙV) Nα δημιουργηθούν χώροι αθλήσεως.
(V) Να προστατευθούν τα παραδοσιακά κτίσματα και να προστατευθεί η πολιτιστική κληρονομιά.
 
 
 
 
13. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Σε ένα υγιές περιβάλλον η Γεωργία αποτελεί βασική συνιστώσα. Για να ανακοπεί η συνεχής υποβάθμιση της Γεωργίας θα πρέπει:
 
(Ι) Να γίνει ριζική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά και αμειπτικά.
(ΙΙ) Να προωθηθούν, μέσω επιδοτήσεων, οι βιολογικές καλλιέργειες.
(ΙΙΙ) Να ανακοπεί το ρεύμα της αστυφιλίας με τη δημιουργία ιατρικών, φροντιστηριακών, πολιτιστικών και άλλων κέντρων στην ύπαιθρο.
(ΙV) Να χρησιμοποιηθούν εξαγνισμένα νερά για γεωργικούς σκοπούς.
 
 
 
14. ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ
 
Η αφαλάτωση, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αναγκαία, αλλά όχι πανάκεια. Επιβάλλεται η εξοικονόμηση νερού σε μεγάλο βαθμό από όλους, νοικοκυριά, βιομηχανίες, κλπ.
Με την αφαλάτωση αυξάνονται οι ρύποι στην ατμόσφαιρα, ίσον μεγαλύτερο πρόστιμο στην Ε.Ε. για εξαγορά ρύπων, ίσον αύξηση της τιμής του νερού.
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβάλλεται για την παραγωγή λιγότερων ρύπων.
 
 
 
15. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
 
Τα αιολικά πάρκα δεν λύνουν όλα τα προβλήματα της παραγωγής ενέργειας, αλλά συνεισφέρουν μερικώς.
Η Κύπρος λόγω της άπνοιας δεν προσφέρεται. Τα αιολικά πάρκα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε τεχνιτές νησίδες μέσα στη θάλασσα, όπου πνέουν περισσότεροι άνεμοι, και επιπλέον δεν χρησιμοποιούνται πολύτιμες γαίες που προκαλούν αναταραχή ανάμεσα στους κατοίκους.
 
 
 
16. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
 
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα προσφέρονται στο μέγιστο βαθμό χρήσης στην Κύπρο λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας. Θα μπορούσαν να κατασκευασθούν σε άγονες εκτάσεις, ακόμα και σε όλες τις στέγες και ταράτσες, υποχρεωτικά με την εξασφάλιση άδειας οικοδομής. Η εγκατάσταση τους σε δημόσια κτήρια είναι αναγκαία. Η ΑΗΚ πρέπει να κάνει μεγάλες επενδύσεις στα φωτοηλεκτρικά πάρκα, όπως και άλλες ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού, η δε ιδιωτική πρωτοβουλία να επιχορηγείται. Να μη ξεχνάμε ότι η επένδυση αυτή από χρόνο σε χρόνο καθίσταται φθηνότερη λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας.
 

 
 
17. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 
Σήμερα η τεχνολογία μας έχει παραδώσει πυρηνικούς σταθμούς 3ης γενεάς, πολύ αξιόπιστους και περισσότερο ασφαλείς και με λιγότερα απόβλητα. Βέβαια στην Κύπρο είναι αδιανόητο να εγκαταστήσουμε πυρηνικό σταθμό, λόγω του μικρού μας μεγέθους, δηλ. δεν υπάρχουν απομακρυσμένα σημεία όπου δύνανται να ανεγερθεί τέτοιος ασφαλής σταθμός.
Υπάρχουν όμως οι αχανείς έρημοι για μια τέτοια ανάπτυξη. Έχουμε τη γνώμη πως οι απόψεις γύρω από αυτή την εναλλακτική λύση πρέπει να αναθεωρηθούν, αφού βέβαια, και το πιστεύουμε πως αυτή η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα μεγάλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
 

 
18. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, όπως η γεωθερμική ενέργεια, η εκμετάλλευση των κυμάτων και των θαλάσσιων ρευμάτων πρέπει να προωθηθούν. Στο μέλλον θα ήταν δυνατή και η εγκατάσταση στο διάστημα ειδικών συσκευών που θα αποστέλλουν ενέργεια στη γη υπό μορφή μικροκυμάτων.
 
 

 
19. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
 
Η παραγωγή πετρελαίου από τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά των μηχανών προϋποθέτει επίσης κατανάλωση ενέργειας. Όμως είναι ωφέλιμη γιατί τα κατάλοιπα των μηχανών εσωτερικής καύσης δεν αποτίθενται στο περιβάλλον ή την ατμόσφαιρα με την καύση τους, όπως γινόταν παλιά.
Θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο για τον τόπο εάν υποστηρίζετο από τις αρμόδιες αρχές ώστε να λειτουργήσει τέτοια μονάδα στην Κύπρο.
 

 
 
20. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
 
Η παραγωγή βιοκαύσιμων προϋποθέτει πολύ μεγάλες εκτάσεις για την καλλιέργεια των κατάλληλων φυτών γι’ αυτό το σκοπό, όπως επίσης και μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να μη καλλιεργούνται σιτηρά και άλλα είδη που τρέφουν τον πληθυσμό, έτσι που αυτά ακριβαίνουν και δεν υπάρχει αυτάρκεια για τον πληθυσμό. Είναι μια λύση όμως για χώρες που επωφελούνται από την παραγωγή τους επειδή κάνουν λιγότερες εισαγωγές πετρελαίου.
 
 
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου