Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας λαμβάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης

 
Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Αειφόρο Ενέργεια και την προσυπογραφή του στόχου μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία στην 8η τακτική του Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα Δευτέρα 14 Απριλίου 2014.

Είχε προηγηθεί η υπ' αριθμόν 1512/6-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών, γνωστό ως «Σύμφωνο των Δημάρχων». Το παραπάνω σύμφωνο θεωρείται η σημαντικότερη ευρωπαϊκή κίνηση, με την έως σήμερα συμμετοχή 90 δήμων της χώρας, οι οποίοι δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.

«Με τη δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020. Το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα, γι' αυτό και ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων είναι καθοριστικός για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» τόνισε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Ανδρέας Κουράκης και συνέχισε: «Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα του ήλιου και του ανέμου, που διατίθενται δωρεάν και σε αφθονία στη χώρα μας, μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες ενός περιεκτικού σχεδίου για το μέλλον της Θεσσαλονίκης».

Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων που συλλέχθηκαν από το Τμήμα Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (εντός και εκτός Δήμου) και μελετήθηκαν για τα δημοτικά κτίρια, το δημοτικό φωτισμό, τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές καθώς και τον οικιακό και τριτογενή τομέα, υπολογίστηκε ότι για το έτος 2011, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανήλθαν σε 2.494.215 τόνους.

Ο στόχος που θέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 500.000 τόνους, δηλαδή ποσοστό 20%, με χρονικό ορίζοντα το 2020.
 
 
Τα μέτρα αυτά μείωσης κατανάλωσης ενέργειας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:
 
 Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις:

o Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
o Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων χώρων
oΕνεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (Κολυμβητήριο Πλατείας Μικρασιατικού Ελληνισμού)
o Εκπαίδευση και ενημέρωση υπαλλήλων του Δήμου και πολιτών/ χρηστών των δημοτικών κτιρίων.

 Κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά)

o Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
o Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων σε νοσοκομεία και ξενοδοχεία
o Ενεργειακή αναβάθμιση στα συστήματα φωτισμού
o Μικρά συστήματα συμπαραγωγής
o Εθελοντικές συμφωνίες με μεγάλους καταναλωτές για παρεμβάσεις στα κτίρια.

 Κατοικίες

o Προώθηση εφαρμογής έξυπνων μετρητών για εξοικονόμηση ενέργειας
o Ενημέρωση δημοτών για ορθολογική ενεργειακή συμπεριφορά.

 Δημοτικός δημόσιος φωτισμός

o Ολοκληρωμένες πιλοτικές παρεμβάσεις (Οδός Παπαναστασίου, Πλατεία Σταμάτη Καραμανλή, κεντρικοί οδικοί άξονες Τριανδρίας – Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
o Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (ΣΔΙΤ, Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCO).

 Μεταφορές (Δημοτικός στόλος, Δημόσιες μεταφορές, Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές)

o Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για το δημοτικό στόλο
o Επέκταση ποδηλατόδρομου, Λεωφορειολωρίδες
o Αντικατάσταση στόλου ΟΑΣΘ
o Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση δημοτών για τις σύγχρονες δυνατότητες των οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα, τη χρήση οχημάτων με διπλό καύσιμο ή υβριδικών οχημάτων και την εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση εκπομπών CO2
o Εκστρατεία για την εφαρμογή της οικολογικής οδήγησης (eco-driving)
o Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων ή διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο κέντρο της πόλης
o Δημιουργία ποδηλατόδρομου στο εμπορικό τμήμα του Δήμου
o Δημιουργία μόνιμων υποδομών ευαισθητοποίησης/ εκπαίδευσης πολιτών, π.χ. κυκλοφοριακά πάρκα
o Δημιουργία δωρεάν υπηρεσίας συγκοινωνιών (ποδήλατα) εντός της πόλης για τη μετακίνηση των επισκεπτών/ τουριστών
o Προώθηση χρήσης των αστικών λεωφορείων και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Τοπική παραγωγή ΑΠΕ

o Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια
o Προώθηση της διείσδυσης φωτοβολταϊκών σε ιδιωτικά κτίρια
o Προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων.
 
Η πρώτη φάση εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια αφορά στην εφαρμογή έργων βραχυπρόθεσμης υλοποίησης που αντιστοιχούν σε έναν προϋπολογισμό για τα δημοτικά κτίρια, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της τάξης των 15 εκ. €, ενώ το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για όλα τα δημοτικά κτίρια, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εκτιμάται σε 70 εκ. € περίπου. Για το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις το κόστος εκτιμάται στα 580 εκ. € περίπου. Η χρηματοδότηση των μέτρων του ΣΔΑΕ προέρχεται κυρίως από προγράμματα ΕΣΠΑ, συμπληρωματικά με έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Παράλληλα, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων πόρων για την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων/μακροπρόθεσμων μέτρων του ΣΔΑΕ, αξιοποιώντας και εναλλακτικά κονδύλια επενδυτικού τύπου με ιδιωτική ή μικτή χρηματοδότηση.

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα παγιωμένο έγγραφο, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, οι δράσεις σε εξέλιξη παρέχουν αποτελέσματα και εμπειρίες ενώ η αναθεώρησή του Σχεδίου σε τακτική βάση μπορεί να είναι χρήσιμη ως απόλυτα απαραίτητη.

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου