Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ετοιμάζεται νέος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

                            
Ετοιμάζεται νέος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμόςΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 17 Απριλίου οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό η οποία αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια για καλύτερο συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη θάλασσα διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Στις παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες, πολλές δραστηριότητες διεκδικούν τον ίδιο χώρο και τους ίδιους πόρους: οι περιοχές αλιείας, οι εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές βρίσκονται δίπλα σε θαλάσσιες υποδομές όπως τα καλώδια, οι αγωγοί, οι πλωτές οδοί, καθώς και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου και οι αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα οδηγία θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών συγκρούσεων μεταξύ τόσο διαφορετικών χρήσεων και θα δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον ελκυστικό για τους επενδυτές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αειφόρο ανάπτυξη.
 
Με την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση θαλάσσιου χώρου για νέες δραστηριότητες, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, είναι πράγματι αναγκαίος ένας καλύτερος και συνεκτικότερος σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Η οδηγία καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Τα σχέδια αυτά θα εντοπίσουν όλες τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και τον αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισής τους. Καθώς πολλές από τις δραστηριότητες διασχίζουν τα εθνικά σύνορα, η οδηγία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται καλύτερα.
 
 
Το ιστορικό
 
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Επιτροπής για «γαλάζια ανάπτυξη» και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. Συμβάλλει στο να γίνει καλύτερα κατανοητή η κατανομή των θαλάσσιων πόρων και παρέχει στους επενδυτές μεγαλύτερη βεβαιότητα για ενδεχόμενη οικονομική ανάπτυξη. Με τον ΘΧΣ, οι επιχειρηματικοί φορείς θα γνωρίζουν τι, πού και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα. Επίσης, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα περιορίσει την υπέρμετρη ρύθμιση και τη διοικητική πολυπλοκότητα που επικρατούν. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες χρειάζεται να απευθυνθεί κανείς έως και σε εννέα εκτελεστικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσει άδεια για υπεράκτια εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας. Ο καλύτερος συντονισμός θα επισπεύσει τις διαδικασίες οι οποίες θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση των επενδύσεων στην υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια ή στην εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 1, 2 ή 3 έτη, θα απέφερε έως το 2020 οικονομικά οφέλη από 60 εκατ. ευρώ μέχρι άνω των 600 εκατ. ευρώ.
 
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα συμβάλει επίσης σε μια περισσότερο αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στα θαλάσσια ύδατα και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων τους έως το 2020. Αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία συνεκτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο των οποίων η συνεργασία στον σχεδιασμό σε διασυνοριακό επίπεδο είναι ουσιαστικής σημασίας, και να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων στις διαδικασίες σχεδιασμού.
 
 
Τα επόμενα βήματα
 
Μόλις εγκριθεί τελικά από τους υπουργούς, τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως το 2016 και να ορίσουν την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του ΘΧΣ. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καταρτίσουν τα εθνικά θαλάσσια χωροταξικά σχέδιά τους έως το 2021. Είναι ελεύθερα να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των σχεδίων και στρατηγικών στις συγκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητές τους, καθώς και στους εθνικούς τομεακούς στόχους πολιτικής και τις νομικές παραδόσεις, αλλά οφείλουν να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
MEMO/14/313: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
 
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_el.htm
 
Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου