Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: α) Να ανακληθεί η άδεια διάθεσης του ROUNDUP β) Να προσφύγει η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
(Ανθέων 72, 12461 | Mail:
naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408 - 6932638523)

URL:
http://naturefriends-gr.blogspot.gr
19.03.2018
Προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ:
1. Να ανακληθεί η «Άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX Ερασιτεχνική χρήση (δραστική ουσία: glyphosate)»
2. Να προσφύγει η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ακυρωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1. Να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 6/3/2018
ΑΔΑ: ΩΑΙΙ4653ΠΓ-ΠΘΧ με την οποία απευθύνεται προς την «ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» και της «Χορηγεί άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX Ερασιτεχνική χρήση (δραστική ουσία: glyphosate)»
2. Να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραβιάζει:
· τη νομοθετική και θεμελιώδη
«ΑΡΧΗ ΤΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
· τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
 
Η χορήγηση αδείας αρχικά από την ΕΕ και στη συνέχεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας, για τη διάθεση του ROUNDUP, αγνοεί τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας για τον καρκίνο (IARC)του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ψηφίσματα δεκάδων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και τις υπογραφές 1,3 εκατομμυρίων πολιτών για την απαγόρευση της καρκινογόνου ουσίας Glyphosate, που συγκεντρώθηκαν σε ένα μικρό διάστημα πέντε μηνών το 2017.
 
Κώστας Φωτεινάκης - Πρόεδρος
Αντωνία Φώτη - Γραμματέας
 
 
πηγή: http://peliti.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου