Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Φορείς Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002) στην προστατευόμενη περιοχή της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας, που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 (με κωδικό GR 4210003) και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα. Η περιοχή, χάρις στην παλαιογεωγραφία της αλλά και την περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και επιπλέον κατά μήκος των ακτών της συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό καταφυγίων για την ανάπαυση και αναπαραγωγή της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.
 
 
Προστατευόμενη περιοχή
 
Η χερσαία και θαλάσσια έκταση της προστατευόμενης περιοχής καταλαμβάνει έκταση 154 km2, περικλείοντας το βόρειο τμήμα της Καρπάθου και το νησί της Σαρίας στο βόρειο άκρο της Καρπάθου. Τα δύο νησιά χωρίζονται από μία στενή θαλάσσια λωρίδα η οποία δεν ξεπερνά τα 100 m σε πλάτος και τα 80 m σε βάθος.

Η περιοχή, στο μεγαλύτερο τμήμα της, είναι ιδιαίτερα ορεινή, με βαθιές χαράδρες, ρέματα και έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις, ενώ οι ακτές είναι απότομες, βραχώδεις και ενίοτε πευκόφυτες. Κυρίαρχη βλάστηση είναι τα φρύγανα, ενώ κατά μήκος των ανατολικών ακτών αναπτύσσονται συστάδες πευκοδάσους τραχείας πεύκης.
 
 
Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού βρίσκεται ο όρμος του Τριστόμου, ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της θαλάσσιας έκτασης της προστατευόμενης περιοχής. Το Τρίστομο είναι κλειστός όρμος με φυσικό λιμάνι και δύο μεγαλοπρεπείς βράχους στα δύο άκρα της εισόδου του. Το θαλάσσιο υπόστρωμα του κόλπου είναι μαλακό και αμμώδες εσωτερικά, ενώ εξωτερικά είναι σκληρό. Στο σκληρό υπόστρωμα συναντάται σε μεγάλους πληθυσμούς το δίθυρο Arca noae, ενώ το εσωτερικό λασπώδες υπόστρωμα φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό του δίθυρου Pinna nobilis (κοινώς Πίνα).

Η νήσος Σαρία χαρακτηρίζεται από απότομους γκρεμούς, λιθοσύρσεις (σάρες) και βραχώδεις ακτές. Κατά μήκος της ακτογραμμής εντοπίζονται επιφανειακές και υποθαλάσσιες σπηλιές, που αποτελούν κατάλληλα καταφύγια για τη Μεσογειακή φώκια. Στη χερσαία έκταση απαντώνται εκτεταμένοι θαμνώνες, φρύγανα, συστάδες δάσους τραχείας πεύκης καθώς και μεμονωμένες εκτάσεις εγκαταλελειμμένων ελαιοκαλλιεργειών. Η υψηλότερη κορυφή της Σαρίας είναι το Παχύ Βουνό με 631 m υψόμετρο. Ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΕC, φιλοξενεί πολλά σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων αλλά και παρουσιάζει μεγάλη αρχαιολογική αξία. Ειδικότερα, στο βορειανατολικό τμήμα του νησιού, κοντά στον όρμο «Παλάτια» εντοπίζονται αρχαιολογικές θέσεις με ερείπια παλαιοχριστιανικών ναών.
 
 
Κέντρο ενημέρωσης
 
Το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ.Κ.Σ. βρίσκεται στο Διαφάνι Καρπάθου και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και όλων των επισκεπτών σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή.
 
 
Στόχος του είναι η γνωριμία των επισκεπτών με το υπ’ αριθμόν ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης, τη Μεσογειακή φώκια Monachus monachus, την προστατευόμενη πανίδα και χλωρίδα, τη βλάστηση, τους τύπους οικοτόπων και τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας.

Στο Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί εκθεσιακός χώρος με ποικιλία κειμένων και φωτογραφιών για την προστατευόμενη περιοχή. Η τρισδιάστατη αναπαράσταση σπηλιάς της Μεσογειακής φώκιας που διαθέτει, παρουσιάζει με ζωντανό τρόπο τον τυπικό βιότοπο αναπαραγωγής του είδους. Επίσης, λειτουργεί δανειστική παιδική περιβαλλοντική βιβλιοθήκη που παραχωρήθηκε στο Φ.Δ.Κ.Σ. από τη MOm μέσω του προγράμματος LIFE.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των επισκεπτών, διανέμεται πλούσιο έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις όπως προβολή ντοκιμαντέρ, παρουσίαση της περιοχής μέσω οπτικοακουστικών μέσων, ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση από το προσωπικό του Φ.Δ.Κ.Σ., δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κολάζ, χειροτεχνία) και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
 
 
Θεσμικό πλαίσιο
 
Ο Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-08-2002) με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Β. Καρπάθου & Σαρίας. Αντικείμενο του Φ.Δ. είναι η προστασία και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/07-10-1999) ενώ συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του είναι (άρθρο 15):
 
 
α. H κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.
β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα και με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται με το Υ.Π.Ε.Κ.Α., άλλα αρμόδια υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
γ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.
δ. Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή ευθύνη του. Για το σκοπό αυτό, ο Φ.Δ. εισηγείται ή αναφέρει προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα για τη περιοχή ευθύνης του. Για τον ίδιο σκοπό, ο Φ.Δ. θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.
ε. Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.
στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.
ζ. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του Φ.Δ., καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φ.Δ. μπορεί να ιδρύει κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης, και να αναλαμβάνει σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων αντικειμένων. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευομένων αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.
θ. Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται ή μισθώνονται από το Φ.Δ. κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του, και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.
 
 
Για το Φ.Δ. Καρπάθου – Σαρία έχουν εγκριθεί οι κάτωθι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα:

- Καθορισμός αριθμού μελών του Δ.Σ. του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. οικ. 125914/1553/23-04-2003 (ΦΕΚ 566Β/09-05-2003).
- Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. Υ.Α. 52902/02-12-2004 (ΦΕΚ 1943Β/29-12-2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ.Α. 37550/02-09-2010 (ΦΕΚ 1518Β/07-09-2010).
- Κανονισμός για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. Υ.Α. 52901/02-12-2004 (ΦΕΚ 1943Β/29-12-2004).
- Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών & Προσωπικού του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. Υ.Α. 18188/20-04-2005 (ΦΕΚ 673Β/19-05-2005).
- Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. Υ.Α. 11737/13-03-2006 (ΦΕΚ 392Β/31-03-2006).
- Συγκρότηση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Καρπάθου-Σαρίας με την αριθμ. Υ.Α. 40932/21-12-2009 (ΦΕΚ 538ΥΟΔΔ/31-12-2009), σε συνέχεια των αριθμ. Υ.Α. 126639/2640/07-07-2003 (ΦΕΚ 968Β/15-07-2003), ΥΑ. 23797/06-06-2006 (ΦΕΚ 775Β/28-06-2006), Υ.Α. 54926/16-12-2008 (ΦΕΚ 545ΥΟΔΔ/31-12-08) και Υ.Α 51981/29-11-2010 (ΦΕΚ 393/ΤΥΕΘ/06-12-2010).πηγή: http://www.fdkarpathos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου