Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Νέους κανόνες στη γύρη στο μέλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 
 
 
Μια πρόταση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι που αποσκοπεί να διασαφηνίσει την πραγματική φύση της γύρης σε συνέχεια μιας προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 2 εγκρίθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ΠΟΕ, η πρόταση ορίζει τη γύρη ως φυσικό συστατικό του μελιού και όχι ως πρόσθετο.
Το Δικαστήριο βάσισε την ερμηνεία του στην οδηγία για το μέλι που χρονολογείται από το 2001 και χαρακτήρισε τη γύρη ως πρόσθετο συστατικό του μελιού με το επιχείρημα ότι η γύρη βρίσκεται στο μέλι κυρίως λόγω παρέμβασης του μελισσοκόμου.
Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η γύρη είναι φυσικό και όχι πρόσθετο συστατικό του μελιού· η γύρη φθάνει στην κυψέλη ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος παρεμβαίνει. Κατά συνέπεια, εφόσον η γύρη θεωρείται φυσικό συστατικό του μελιού, οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται κατάλογος πρόσθετων συστατικών δεν εφαρμόζονται.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επηρεάσει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ στην γενετικώς τροποποιημένη γύρη σε τρόφιμα. Ειδικότερα δεν αλλοιώνει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι το μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη γύρη μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον καλύπτεται από έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επιπροσθέτως, εφαρμόζονται οι κανόνες για την επισήμανση όσον αφορά τους ΓΤΟ στα τρόφιμα
3.
Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να εναρμονίσει τις ισχύουσες εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής που προβλέπονται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ για το μέλι με εκείνες που θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.


Η αγορά μελιού της ΕΕ σε αριθμούς

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 13% της παγκόσμιας παραγωγής μελιού (200.000 τόνοι): Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (33.000 τόνοι), ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία (καθεμία από τις οποίες παράγει 22.000 τόνους περίπου) και την Πορτογαλία (21.000 τόνοι). Οι εισαγωγές μελιού της ΕΕ ανέρχονται σε 140.000 τόνους περίπου και αντιστοιχούν με το 40% της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ.
Το ιστορικό

 Το ζήτημα προέκυψε στο πλαίσιο της προσφυγής ενός γερμανού μελισσοκόμου σχετικά με το νομικό καθεστώς του μελιού, όταν διαπιστώθηκε ότι το μέλι που παρήγε περιείχε γύρη από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Το γερμανικό δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του με την οποία θέσπισε ότι: α) η προηγούμενη αντίληψη του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ ήταν εσφαλμένη (η νομοθεσία αυτή ίσχυε πλήρως για την γενετικώς τροποποιημένη γύρη στο μέλι) και β) η γύρη στο μέλι πρέπει να θεωρείται πρόσθετο συστατικό.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση C-442/09 βλ.:

1 : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ για το μέλι.

2 : Υπόθεση C-442/09, Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως), της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, (αίτηση του Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως - Karl Heinz Bablok κ.λπ. κατά Freistaat Bayern, ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7. Τα εθνικά δικαστήρια κάθε χώρας της ΕΕ είναι αρμόδια να εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σωστά στη συγκεκριμένη χώρα.

Για να μην προβαίνουν οι διάφορες χώρες της ΕΕ σε ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με διαφορετικούς τρόπους, υπάρχει η «διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης» η οποία επιτρέπει σε ένα εθνικό δικαστήριο, σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος μιας πράξης ευρωπαϊκού δικαίου, να συμβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η συμβουλή που παρέχει το Δικαστήριο ονομάζεται «προδικαστική απόφαση».

3 : Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η παρουσία υλικού που περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ εγκεκριμένο για τρόφιμα πρέπει να αναφέρεται στην επισήμανση, εκτός αν αυτή η παρουσία δεν υπερβαίνει το 0,9% του κάθε πρόσθετου συστατικού.


 
πηγή: farmer-future.blogspot.gr
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου