Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές εκτός ΖΕΠ


aiolika poulia
 
Η απόφαση υπ΄ αριθ. 807/2014 [1] του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως της αποφάσεως υπ΄ αριθ. 49828/12.11.2008 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2464/3.12.2008), δυνάμει της οποίας ενεκρίθη το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η σχετικώς εκπονηθείσα στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η πράξη προσεβλήθη κατά το μέρος που αφορούσε ρυθμίσεις, οι οποίες περιέχονται στα άρθρα 6 και 10 του ως άνω Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Επί της υποθέσεως αυτής το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αιολικών πάρκων σε περιοχές εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη οι επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη πουλιών, που είναι εν δυνάμει ευαίσθητα στη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, ιδίως αν το υπό έγκριση αιολικό πάρκο βρίσκεται σε περιοχή σημαντικού διαδρόμου αποδημητικών πτηνών (μεταναστευτικής στενωπού) ή σε θαλάσσια περιοχή σημαντική για τα πουλιά ή σε Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ), η οποία ακόμη δεν έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ.
 
Σύμφωνα με την απόφαση, το καθεστώς προστασίας των ΣΠΠ είναι μάλιστα αυστηρότερο σε σχέση με τις ΖΕΠ, διότι δεν επιδέχεται τις εξαιρέσεις του άρθρου 6 παρ. 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ [2], δηλαδή δεν παρέχει τη δυνατότητα εγκρίσεως έργων για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως.

Με βάση το σκεπτικό αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την παράλειψη της Διοικήσεως να διαλάβει στο προσβαλλόμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ ρύθμιση, με την οποία να επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και για τις περιοχές εκτός ΖΕΠ, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ).
 (Δικηγόρος sofiap@nb.org)
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου