Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Δεδομένα της 3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων

 
Χερσαία χελώνα
 
Τα δεδομένα της 3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ) αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων (CDR) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πατήσετε
εδώ για να έχετε πρόσβαση στην εθνική βάση δεδομένων με τα περιγραφικά και γεωγραφικά αρχεία της 3ης Εθνικής Έκθεσης.
 
 
Η έκθεση αφορά στην περίοδο 2007-2012 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν:

- η δεύτερη αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη
- η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δικτύου Natura 2000.Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη:

- Γενικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή των επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα.
- Ειδικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει έντυπα αναφοράς και χάρτες εύρους και εξάπλωσης για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντούν στην Ελλάδα.

Από την έκθεση προέκυψε ότι περί το 40% των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Ωστόσο, περίπου οι μισοί τύποι οικοτόπων και είδη είναι σε μη ικανοποιητική κατάσταση (ανεπαρκής και κακή κατάσταση), ενώ η κατάσταση διατήρησης ενός στα δέκα, παραμένει ακόμη άγνωστη.
 
3rd exaetis results
Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία ειδικού μέρους
3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου