Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Δημόσιος χώρος. Σύγχρονες παιδικές χαρές αποκτούν 26 χωριά της Λήμνου

 
Σύγχρονες παιδικές χαρές αποκτούν 26 χωριά της Λήμνου
 
Στη διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού για 26 παιδικές χαρές σε χωριά του νησιού προχώρησε ο Δήμος Λήμνου.
 
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρει: ‘Ο ∆ήµος Λήµνου προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάση τιµής, για σύνολο των ειδών, για την προµήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 224.815,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (17%). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12η Ιουνίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
 
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προ Φ.Π.Α., και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται από την υπηρεσία του ∆ήµου Λήµνου (αρµόδιος υπάλληλος: Καβαλέρης Παντελής, τηλ.: 2254350026, φαξ: 2254020062). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λήµνου www.limnos.gov.gr.


πηγή: http://www.limnosfm100.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου