Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Άνευ προηγουμένου πίεση στους φυσικούς πόρους του πλανήτηΤο Κοινό Κέντρο Ερευνών, η υπηρεσία επιστήμης και τεχνογνωσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε μια νέα έκδοση του παγκόσμιου άτλαντα της απερήμωσης, προσφέροντας ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση των τοπικών αντιδράσεων στην απώλεια και την υποβάθμιση του εδάφους.

Ο Atlas παρέχει την πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση που βασίζεται σε τεκμήρια της υποβάθμισης της γης σε παγκόσμιο επίπεδο και τονίζει την επείγουσα ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

Ο Άτλας παρέχει παραδείγματα για το πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγεί τα είδη σε εξαφάνιση, απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια, εντείνει την αλλαγή του κλίματος και οδηγεί σε εκτοπισμό ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Τα κυριότερα συμπεράσματα δείχνουν ότι η αύξηση του πληθυσμού και οι αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης μας ασκούν άνευ προηγουμένου πίεση στους φυσικούς πόρους του πλανήτη:

- Πάνω από το 75% της γης είναι ήδη υποβαθμισμένο και πάνω από το 90% θα μπορούσε να υποβαθμιστεί έως το 2050.
- Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ήμισυ της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4,18 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα) υποβαθμίζεται ετησίως, με την Αφρική και την Ασία να επηρεάζονται περισσότερο.
- Το οικονομικό κόστος της υποβάθμισης του εδάφους για την ΕΕ εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
- Η υποβάθμιση της γης και η κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων καλλιεργειών κατά περίπου 10% έως το 2050. Τα περισσότερα από αυτά θα προκύψουν στην Ινδία, την Κίνα και την υποσαχάρια Αφρική, όπου η υποβάθμιση της γης θα μπορούσε να μειώσει κατά το ήμισυ την παραγωγή φυτών.
- Ως συνέπεια της επιταχυνόμενης αποψίλωσης των δασών, θα είναι πιο δύσκολο να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
- Μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι έχουν εκτοπιστεί μέχρι 700 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας ζητημάτων που συνδέονται με τους λιγοστούς εδαφικούς πόρους. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. 

Ενώ η υποβάθμιση της γης είναι παγκόσμιο πρόβλημα, λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο και απαιτεί τοπικές λύσεις. Απαιτείται μεγαλύτερη δέσμευση και αποτελεσματικότερη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο για να σταματήσει η υποβάθμιση της γης και η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Η περαιτέρω γεωργική επέκταση, μια από τις κύριες αιτίες της υποβάθμισης της γης, θα μπορούσε να περιοριστεί με την αύξηση των αποδόσεων στις υπάρχουσες γεωργικές εκτάσεις, τη μετάβαση σε φυτικές τροφές, την κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών από βιώσιμες πηγές και τη μείωση των απώλειων τροφίμων και των αποβλήτων.

Ο Άτλας δίνει μια σαφή εικόνα των υποκείμενων αιτίων υποβάθμισης παγκοσμίως. Περιέχει επίσης ένα μεγάλο αριθμό γεγονότων, προβλέψεων και συνολικών συνόλων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό σημαντικών βιοφυσικών και κοινωνικοοικονομικών διεργασιών οι οποίες, από μόνα τους ή σε συνδυασμό, μπορούν να οδηγήσουν σε μη βιώσιμη χρήση γης και υποβάθμιση της γης.

Ο κ. Tibor Navracsics, αρμόδιος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, από τη δημοσίευση της τελευταίας έκδοσης του Παγκόσμιου Άτλαντα Ερημοποίησης, Για να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές, πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε αυτούς τους πολύτιμους πόρους. Η νέα και πολύ πιο προηγμένη έκδοση του "Atlas" δίνει στους διαμορφωτές πολιτικής σε παγκόσμια κλίμακα ολοκληρωμένες και εύκολα προσβάσιμες γνώσεις για την υποβάθμιση της γης, και πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της απερήμωσης και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων».

Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, πρόσθεσε: «Ο παγκόσμιος άτλας για την απερήμωση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το αυξανόμενο πρόβλημα της απερήμωσης και της υποβάθμισης της γης και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης για την προστασία του εδάφους και τη βιώσιμη χρήση της γης και των υδάτων σε τομείς πολιτικής όπως η γεωργία, η δασοκομία, η ενέργεια και η αλλαγή του κλίματος· αυτή είναι η προσέγγιση που προτείνεται στη θεματική στρατηγική για το έδαφος της ΕΕ και είναι η καλύτερη ελπίδα μας να επιτύχουμε την ουδετερότητα της υποβάθμισης του εδάφους σύμφωνα με τους στόχους της 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη».


Ιστορικό

Σύμφωνα με την Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες του κόσμου έχουν δεσμευτεί να « καταπολεμήσουν την απερήμωση, να αποκαταστήσουν την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που πλήττονται από απερήμωση, ξηρασία και πλημμύρες» και να προσπαθήσουν να επιτύχουν έναν ουδέτερο κόσμο υποβάθμισης της γης. η απερήμωση σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζεται από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), η υποβάθμιση της γης είναι ένα πρόβλημα που αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα. Η σημασία της υποβάθμισης της γης και της απερήμωσης οδήγησε στην υιοθέτηση του στόχου 15.3 για την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο την ουδετερότητα της υποβάθμισης του εδάφους.

Σε επίπεδο ΕΕ η απερήμωση επηρεάζει το 8% της επικράτειας, ιδίως στη Νότια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Αυτές οι περιοχές - που αντιπροσωπεύουν περίπου 14 εκατομμύρια εκτάρια - δείχνουν υψηλή ευαισθησία στην απερήμωση. Δεκατρία κράτη μέλη δήλωσαν ότι έχουν πληγεί από απερήμωση στο πλαίσιο της UNCCD: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία. Η ΕΕ είναι απολύτως προσηλωμένη στην προστασία του εδάφους και στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης της γης και λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις αυτές κατά την εκπόνηση προτάσεων για την ενέργεια, τη γεωργία, τη δασοκομία, την κλιματική αλλαγή, την έρευνα και άλλους τομείς.

Η νέα έκδοση του Atlas που δημοσιεύθηκε σήμερα δημιουργήθηκε με τη χρήση νέων μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται από επιστήμονες της ΕΕ, χιλιάδες υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και 1,8 petabytes δορυφορικών δεδομένων. Ο όγκος δεδομένων αντιστοιχεί σε 2,7 εκατομμύρια δίσκους CD-ROM ή περισσότερες από 6 χρόνια πλήρους εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας 24/7. Οι δύο πρώτες εκδόσεις του Άτλαντα δημοσιεύθηκαν το 1992 πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Γης στο Ρίο ντε Τζανέιρο και πέντε χρόνια αργότερα, το 1998, με μερικές επιπλέον περιπτωσιολογικές μελέτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου